Uvjeti poslovanja

UVJETI POSLOVANJA

 

I
Posrednik u prometu nekretninama je ovlašteno trgovačko društvo -Nekretnine Rupčić d.o.o. koje ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretninama.
Agent posredovanja u prometu nekretninama je fizička osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninama .
Posredovanje u prometu nekretninama su radnje posrednika u prometu nekretninama koje se odnose na povezivanje nalogodavca i treće osobe, te pregovore i pripremu za sklapanje pravnih poslova koji je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom u prometu nekretninama sklapa pisani ugovor o posredovanju -prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina.
Treća osoba je pravna ili fizička osoba koju posrednik u prometu nekretninama nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova kojima je predmet određena nekretnina.

 

II
Ponuda
Ponuda Posrednika temelji se na podacima zaprimljenim pisanim i/ili usmenim putem od vlasnika nekretnina koje se nude na prodaju, kupnju, zamjenu, najam, zakup, te na podacima sadržanim u pisanom ili usmenom obliku od Nalogodavca.

 

III
Ugovor o posredovanju u prometu nekretninama
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina obvezuje se posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi pregovaranja i sklapanja određenog pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenog prava na nekretnini, a nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu, ako taj pravni posao bude sklopljen. Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklapa se u pisanom obliku i na određeno vrijeme.
Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju ugovor o posredovanju, smatra se da je ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.

 

IV
Prestanak ugovora o posredovanju
Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen, ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovao ili otkazom bilo koje od ugovorenih strana. Nalogodavac se obvezuje nadoknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća. Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog Ugovora nakon prestanka tog Ugovora nakon Nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju, obvezuje se Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako Ugovorom nije drugačije ugovoreno.

 

V
Isključivo posredovanje
Ugovorom o posredovanju nalogodavac se može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika (isključivo posredovanje), koja obveza mora biti izričito ugovorena.
Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivome posredovanju nalogodavac sklopio mimo posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je posredniku platiti stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja. Ako visina posredničke naknade nije ugovorena, nalogodavac je posredniku dužan nadoknaditi stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.
Prilikom zaključivanja ugovora o isključivome posredovanju posrednik je dužan posebno upozoriti nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.

 

VI
Obveze posrednika
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:
1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na:
– očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine,
– upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu,
– pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani,
– nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnomu zakonu,
– okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima.
4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
5. omogućiti pregled nekretnina,
6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,
7. čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

 

VII
Obveze Nalogodavca
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito sljedeće:
1. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
2. dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
3. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine,
4. obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
5. nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno pred¬ugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su posrednik i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,
6. ako je to izričito ugovoreno naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
7. obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.
Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno druk¬čije, ništetna je. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

 

VIII
Posrednička naknada
Visina posredničke naknade određuje se ugovorom o posredovanju u postotku od postignute kupoprodajne cijene nekretnine, prema cjeniku Agencije.
Visina posredničke naknade kod ugovora o najmu ili zakupu je visina mjesečne najamnine odnosno zakupnine, osim u slučaju sklapanja ugovora o najmu ili zakupu sklopljenom na rok od 60 mjeseci (5 godina) i duže, u kojem posrednička naknada iznosi minimalno 150% iznosa mjesečne najamnine, odnosno zakupnine.
Posrednik stječe pravo na Naknadu u cijelosti istodobno sa zaključenjem pravnog posla za koji je posredovao, pri čemu se zaključenjem pravnog posla smatra i sklapanje predugovora kojim su se Nalogodavac i Treća osoba obvezale sklopiti glavni ugovor o kupoprodaji, zamjeni, najmu, zakupu ili drugi ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja.
Nalogodavac je obvezan platiti Naknadu Posredniku, i kad je s Trećom osobom na koju mu je ukazao Posrednik, i s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, a kojim pravnim poslom se postiže ista svrha kao i s posredovanim pravnim poslom ili predmet kojeg je pravnog posla nekretnina koja je predmet posredovanja.
Posredničku naknadu i troškove Nalogodavac je obvezan platiti na račun Posrednika u roku od 5 dana od ispostavljanja računa.
Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu sa trećom osobom ako je:
• neposredno odveo ili uputio Nalogodavcu u razgledavanje predmetne nekretnine,
• organizirao susret između Nalogodavcu i Treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla,
• Nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-mail adresu Treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.
Nakon prestanka Ugovora Posrednik ima pravo na Naknadu u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog Ugovora i u slučajevima kada Nalogodavcu sklopi s Trećom osobom pravni posao koji je pretežito posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora.
Ukoliko Nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla (nakon što mu je Posrednik dostavio prihvatljivu ponudu), dužan je Posredniku isplatiti iznos ugovorene Naknade.
Nalogodavac se obvezuje Posredniku isplatiti Naknadu i u slučaju da ugovor za posredovani pravni posao sa Nalogodavac sklopi, odnosno kupoprodajnu cijenu, najamninu ili cijenu zakupa, isplati bilo koja fizička ili pravna osoba koja je povezana bilo bračno, izvanbračno ili rodbinski, bilo članski, bilo s organima upravljanja ili na bilo koji drugi način sa trećom osobom, kupcem, prodavateljem, najmodavcem, najmoprimcem, zakupodavcem ili zakupnikom, koju je Posrednik doveo u vezu sa Nalogodavac radi sklapanja kupoprodajnog ugovora ili radi bilo kojeg drugog posredovanog posla, bez obzira da li je ta povezana osoba sama sudjelovala u pregovorima oko sklapanja kupoprodajnog ugovora ili bilo kojeg drugog posredovanog posla.

 

IX
Završne odredbe
Za sve što nije izričito utvrđeno ovim Općim uvjetima primjenjivat će se Zakon o posredovanju u prometu nekretnina, Zakon o obveznim odnosima, te ostali zakonski propisi.
Zakon o zaštiti potrošača
Sukladno čl.8. Zakona o zaštiti potrošača (NN 96/03, NN 79/07, NN 125/07, NN 79/09, NN 89/09, NN 78/12) Nekretnine Rupčić, društvo s ograničenom odgovornošću za posredovanja u prometu nekretnina, OIB27756185465: , Gornjodravska obala 90A, Osijek, Hrvatska, korisnicima posredničkih usluga omogućava pravo na prigovor.
Korisnici posredničkih usluga mogu ostvariti pravo na prigovor osobno u sjedištu društva ili putem pošte preporučenom pošiljkom s povratnicom.
Na prigovor će biti odgovoreno najkasnije u roku od 15 dana.
Nekretnine Rupčić d.o.o.

 

CJENIK NAKNADA ZA POSREDOVANJE:

 

I KUPOPRODAJA
Najviša ukupna provizija 6 %
Najniža ukupna provizija 2 %

 

II PRODAJA
Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja)
2 %

 

III KUPNJA
Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca)
2 %

 

IV ZAMJENA
Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje 2% od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je svaka strana stekla zamjenom

 

V ZAKUP I NAJAM
IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP – provizija od najmodavca i zakupodavca
Postotak od mjesečne najamnine
100% Minimalno
100% Za najam ili zakup trajanja od 12 – 59 mjeseci
150% Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

 

UNAJMLJIVANJE I ZAKUP – provizija od najmoprimca i zakupnika
Postotak od mjesečne najamnine
100% Minimalno za najam
100% Minimalno za zakup
100% Za najam ili zakup trajanja od 12 – 59 mjeseci
150% Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

 

 

PODACI O PODUZEĆU/PRUŽATELJU USLUGA

 

Naziv: Nekretnine Rupčić d.o.o. za posredovanje u prometu nekretnina

 

Skraćeni naziv: Nekretnine Rupčić d.o.o.
Sjedište: Gornjodravska obala 90A, Osijek
Upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku
MBS:4914988
OIB: 27756185465

 

Transakcijski račun:
Privredna Banka Zagreb

 

SWIFT: PBZGHR2X
IBAN: HR89 2340 0091 1109 3797 8

 

Temeljni kapital: 20.000 KN – uplaćen u cijelosti
Članovi uprave:
Ivona Rupčić, direktorica, zastupa Društvo samostalno i pojedinačno

 

Član registriran pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

 

Poduzeće nije u sustavu PDV-a i na naknade se ne obračunava PDV. Oslobođeno PDV-a po članku 90 stavka 2. Zakona o PDV-u.